Skole- og arbeidsrettede tiltak

Det å ha noe meningsfylt å fylle hverdagen med, som å gå på skole eller å ha en jobb, er veldig viktig for den psykiske helsen til alle mennesker.

I tillegg er det noe av det aller viktigste for bedring ved psykoselidelse og bipolar lidelse.

Det viser seg at det går bedre med de som har hatt arbeid eller gått på skole tidlig i sykdomsforløpet. Studier viser at å være i skole eller jobb er knyttet til reduserte symptomer, mer tilfredshet, og bedre selvfølelse.

Det ser ikke ut til at å gå på skole eller være i arbeid fører til økt stress eller hyppigere tilbakefall. Det sentrale er at jobben eller skolen tilrettelegges slik at man unngår for mye stress.

Arbeid

Det er utarbeidet flere tiltak rettet mot arbeid som viser seg å ha god effekt.

Individuell jobbstøtte (IPS)

IPS er et amerikansk tiltak som fokuserer på å få personer med alvorlig psykisk lidelse ut i vanlig lønnet arbeid med oppfølging. Den norske varianten av IPS er NAVs ordning Individuell jobbstøtte (Nav.no). Det viser seg nemlig at bedringen er større hos de som er i ordinært arbeid fremfor de som mottar arbeidstrening i skjermete bedrifter eller organisasjoner (arbeidsbedrift).

Hovedpoenget med IPS er å få mulighet til å arbeide i det ordinære arbeidsmarkedet med oppfølging av en jobbkonsulent som gir støtte og veiledning knyttet til arbeidssituasjonen. Jobbsøking skal skje ut fra deltakerens interesser og ferdigheter. Skulle du motta et slikt tilbud, vil du få hjelp til å håndtere en jobb og dens utfordringer på et vanlig arbeidssted. Det vil si hjelp til å tilpasse arbeidstid, mengde og oppgaver for å redusere og unngå for mye stress.

Du vil også få hjelp til å bruke dine ressurser og evner på best mulige måte. Jobbkonsulenten skal være en del av ditt behandlingsteam og samarbeide med din behandler.

Andre jobbtiltak

Det finnes flere lignende jobbtiltak rundt omkring i landet, som for eksempel Jobbmestrende oppfølging (JMO), Vilje Viser Vei og JobbResept.

I motsetningen til IPS som kun retter seg mot vanlig lønnede arbeidsplasser, retter noen av disse tiltakene seg også mot bedrifter eller organisasjoner som tilbyr arbeidstrening (tiltaksbedrift).

Tiltakene som tilbyr arbeidstrening vil begynne med en kartlegging av den enkeltes ferdigheter og kompetanse, for deretter å trene på spesifikke ferdigheter man trenger til den typen arbeid man søker. Dette kan være en god løsning i første omgang eller for de som strever med å få til arbeid i det vanlige arbeidslivet.

JMO var først et forsknings- og utviklingsprosjekt, og resultatene så langt er lovende. Prosjektet har nå blitt et tiltak som tilbyr 1) tilrettelegging på arbeidsplassen og 2)å øke deltakerens forutsetninger for å kunne mestre arbeidslivet gjennom strukturert behandling.

De siste par årene er det opprettet stillinger til jobbkonsulenter på enkelte behandlingssteder i sykehuset. Det vil si at det kan hende det finnes egne jobbkonsulenter på ditt behandlingsted som kan hjelpe deg å finne skole og jobb og tilrettelegge i forbindelse med gjennomføring av skole og arbeid. Sjekk om dette er tilfelle hvis du trenger den type hjelp.

Mer informasjon om JMO og Vilje Viser Vei finnes på www.nav.no.
Mer informasjon om Skole- og JobbResept (helse-stavanger.no).