Veien videre

11-moving-on

De fleste behandlingssteder tilbyr støtte til personer med psykose over en 3-5 års periode. Når denne perioden nærmer seg slutten, vil man begynne å planlegge utskrivelse/veien videre, og både du og personen med psykose bør ta del i denne planleggingen.

Etter dette vil den personen du er pårørende til få en henvisning til de tjenester eller aktørene som passer best for vedkommende. De fire vanligste forløpene etter utskrivelse fra et behandlingssted er:

  1. Tidlig utskrivning.
  2. Primærhelsetjenesten – Fastlegen.
  3. Sekundærhelsetjenesten – Distriktspsykiatrisk senter.
  4. Spesialist – ACT-team


Tidlig utskrivning

Personen kan skrives ut før de har benyttet seg av hele den oppfølgingsperioden de kan få på behandlingsstedet. Dette skjer hvis:

* Psykosediagnosen som ble gitt i utgangspunktet, var feil. I slike tilfeller er det psykiateren som tar beslutningen om å skrive ut personen. Vedkommende kan overføres til annen behandling (en annen enhet innen psykisk helsevern eller overføring tilbake til primærhelsetjenesten).

* Hvis personen flytter fra området. I slike tilfeller bør behandlingsstedet fortsette å gi informasjon og støtte til vedkommende inntil det er etablert kontakt med tilsvarende tilbud i det nye området. Det bør i så fall sørges for god deling av informasjon for å lette overgangen.

* Brukeren er i stand til å foreta en veloverveid beslutning om å avslutte behandlingen. Brukeren har en tydelig grunn for å skrives ut og henvises tilbake til fastlegen. Vedkommende vil fremdeles ha muligheten til å ta opp kontakten med behandlingsstedet igjen, så lenge de er berettiget til det.

 

 

Fastlegen

Fastlegen vil fortsette å skrive ut faste medisiner og henvise til andre tjenester ved behov. For at brukeren skal kunne overføres til fastlegen bør han eller hun:

* Ha vært symptomfri i cirka ett år.

* Være psykisk stabil, det vil si at de psykiske helseproblemene ikke lenger forårsaker tegn på mestringsproblemer eller er til besvær på andre måter.

* Ha en klar plan for fremtiden, som den unge personen og hans eller hennes behandler og pårørende er enige om.

Kommunale tjenester for personer med alvorlig psykisk lidelse

Kommunen skal følge opp personer med psykiske helseproblemer, så de kan klare seg i lokalsamfunnet. I perioder kan det dreie seg om daglig oppfølging. Dette er et tilbud for personer med vedvarende helseproblemer, som trenger fortsatt behandling av spesialist. Distriktspsykiatriske helsetjenester er ofte det beste alternativet for personer som står i fare for å kunne skade seg selv eller andre, eller som er sårbare for at andre kan skade dem.