Sett opp en personlig plan

Gå tilbake til den vanskelig atferden du beskrev under
«Egenevalueringen».

Du kan nå gjøre notater i oppgave 21 i kapittel 6.
Last ned: Oppgave 21

Velg en situasjon med problematisk atferd.

Analyse – bruk den nye kunnskapen når du tenker gjennom hva som står i veien for at problemet forsvinner. Du vil kanskje gjøre dette sammen med REACT-veilederen din.

Kategori A – Personen du er pårørende til

Hva er det som foregår i hans/hennes tanker som får han/henne til å oppføre seg slik?

Hint: Sykdom, symptomer, sinne, frykt, depresjon, ensomhet, kjedsomhet, avhengighet.

Kategori B – Livet

Hva er det som foregår i hans/hennes liv som kanskje får henne til å oppføre seg slik?

Hint: Tap av ansikt, posisjon i familien, skamfølelse, mobbing, press fra jevnaldrende.

Kategori C – Foreldre

Reagerer andre familiemedlemmer på denne typen atferd på en måte som får den til å vedvare?

Hint: Sinne, frustrasjon, bagatellisering, omgåelse/flukt fra problemene, medfølelse, penger eller andre ressurser

Kategori D – Fagpersoner

Gjør de som jobber i hjelpetjenestene nok for å hjelpe dere?

Hint: Lytter de til deg? Vet de alt om hvordan personen oppfører seg hjemme? Bagatelliserer de hvor vanskelig dere synes denne typen atferd er?

 

 

PLANLEGGING

For hver kategori, tenk på hva folk eller systemet kan gjøre annerledes for å bidra positivt.

Kategori A – Personen du er pårørende til

Hvordan kan folk eller systemet bidra til å endre hvordan personen har det eller tenker i forhold til problemet?

Hint: Snakke rolig om det, spørre om noe helt annet, tilby dem noe de ville ha likt i belønning for endret atferd, f.eks. be om endringer i medisinering eller annen hjelp.

Kategori B – Livet

Er det noe i personens livssituasjon som kan endres på, og som kunne hjelpe?

Hint: Bli mer aktiv, fastere rutiner, være mer sammen med venner, bli mer selvstendig.

Kategori C – Folk

Kan folk velge å reagere annerledes på denne atferden?

Hint: Forsøk å la være å kontrollere personen, eller komme med bortforklaringer på deres vegne. La vedkommende få ta ansvar.

Kategori D – Fagpersoner

Kan hjelpeapparatet reagere på en bedre måte?

Hint: Snakk om dette med REACT-veilederen din.

Du kan prøve ut disse spørsmålene på noen av de andre atferdstypene du skrev ned i forbindelse med egen evalueringen.

Du er ikke maktesløs. Men alt står ikke i din makt heller. (Du er ikke hjelpeløs, men du kan ikke rette opp i alt helt alene)

Noen av de medvirkende årsakene til atferden, som sykdom, kan være vanskelig å endre på:

* Prøv å være realistisk i forhold til hva du forventer deg av personen med psykose.

* Ha tro på at du kan få hjelp og veiledning fra behandlingsapparatet.

Du vil kanskje snakke om planene dine med REACT-veilederen?

Husk at det er godt å snakke.

Ta gjerne notater i REACT permen din,  eller skrive ned punkter du tror du kan ha nytte av