Klager

Pårørende er gitt selvstendige rettigheter etter Psykisk helsevernloven i forbindelse med etablering og gjennomføring av psykisk helsevern. Institusjonen har en generell plikt til å sørge for at den saken gjelder og de nærmeste pårørende, får nødvendig informasjon om disse rettighetene.

Nærmeste pårørende kan begjære tvungen legeundersøkelse overfor kommunelegen i forbindelse med etablering av tvungent psykisk helsevern.

Før det treffes vedtak om å etablere eller ikke etablere og ved opphør av tvungent psykisk helsevern, skal institusjonen gi nærmeste pårørende anledning til å uttale seg.

Klager etter Psykisk helsevernloven fremsettes for kontrollkommisjonen.

Pasienter har rett til nødvendig helsehjelp etter pasient og brukerrettighetsloven. Pasienter skal henvises til pakkeforløp for psykoselidelser, inkludert mistanke om psykoseutvikling – barn, unge og voksne. Før det har gått 7 kalenderdager etter at henvisningen er mottatt av spesialisthelsetjenesten, skal vedkommende ha første fremmøte i poliklinikk. Om det dreier seg om en pasient som har behov for døgnbehandling, skal vedkommende ha tilbud om fremmøte innen 24 timer i døgnenheten.

Pasienten skal ved eventuelt avslag opplyses om klageadgang, klagefrist og den nærmeste fremgangsmåten ved klage.

Pasienten eller dennes representant, kan klage til Fylkesmannen. Klagen sendes til den som har truffet enkeltvedtaket eller avgjørelsen.

Pasientombudet kan også være behjelpelig med å fremme en klage.